වත්මන් පිහිටීම: එලිවේටර් නිර්මාණකය>නිෂ්පාදන පෙන්වයි>Name>Name

Name

 • විශ්වාසය ප්‍ලේටෆ්ටෝම් උසාව (B):13700mm
 • වැඩි වැඩි උඩ (A):15700mm
 • දේවල් අරන් දෙන්න:පැය 48ක් ඇතුලට
 • ආරම්භය පොත්තුව:1 යුනිටුම
 • ස්වයංග උණ (T):කැමතිකරලා
 • මෝටර් බලය (KW):4/5.5
 • ඇත්තීකරණය:ජාතික 9001 කුළුවත් පද්ධතිය සංඥානය
 • ප්‍රභාවිත වැඩ (mm):3000
 • ලෝඩ් ක්‍රියාත්මක:1000kg, 1500kg, 2000kg, 3000kg, 5000kg, etc. වගේම සැකසුම් අවශ්‍යයෙන් සැකසුම් කරන්න පුළුවන්.
 • පහත් වේගය (mm/m):හතර හතර
 • විශාල වේගය (mm/Min):හතර හතර
 • උස්සම:1000- 15000mm
 • සලකුණු:උන්ම උන්ම උන්ම ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් ගොඩක් සංවිධානය, ගොඩක් ගොඩක් තියාගන්න, පාර්ක් ගොඩක් තැන, ඩොක්, ගොඩක්
 • වේගය:3m/Min-5m/Min, <= 6m/Min
 • විශේෂතා:හොඳ ශක්තිමත් සැලසුම් සහ සැලසුම් සැලසුම් වලින්, සැලසුම් සැලසුම් සහ සැලසුම් සැලසුම් සැලසුම් සැලසුම් සැලසුම් සැලසුම් සැලසුම් වෙ
නිෂ්පාදනය විස්තරය වෙනත් නිර්දේශ
Name

එලිවේටර් තමයි ලොකු විද්‍යුතිය භාවිතාවක් විශාල විද්‍යුතියක්.

පාවිච්චි එලිෆේටර් තමයි ලොකු විද්‍යුතික මැක්ටර් උපකරණයක්. විද්‍යාණික පරීක්ෂණය පුළුවන් විශේෂ ජීවිතය ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරියටම පාරවිච්චි උපකරණයක් විදිහට, එලිෆ්ටර් ගැන කොච්චර හොඳයි කියලා, කවදාවත් ඇඳුම් කරගන්න ස්ථාපනය, කොමිසයින් සහ පරීක්ෂණය කරලා තියෙන අළුත් කාර්ජ් ලිෆේටර් එකක් වෙනුවෙන්, ඒක ආරක්ෂාත්මක වැඩ කරන්න පුළුවන් නැත්නම්, ප්‍රයෝජකය සාමාන්‍ය විශේෂතාවක් නිසා, සාමාන්‍ය ඇඳුම් සහ උපකරණය, විද්‍යුතික උපකරණය සහ මිනිස් විශේෂතාවක් නැති භාවිතාවක් නිසා ප්‍රයෝජනයක් නිසා සේවාව ප්‍රයෝජනය ක කාර් එකේ ආරක්ෂාත්මක ක්‍රියාත්මක විතරයි අපි හැමෝම දන්නවා. සාමාන්‍ය කාර්යාන්ත ලිෆ්ටර් එක්සෙන් හැමදාම 15 දිනයක්ම ව්‍යාපාරිත්වක කාර්යාන්ත ලිෆ්ටර් එක්සෙන්ට් එක්සෙන්ට් හෝ බඩු ලිෆ්ටර් එක්සෙන්ට්

පණිවුඩය
අප අමතන්න
  • China  +86
  • United States   +1
  • Albania  +355
  • Algeria  +213
  • Afghanistan  +93
  • Argentina  +54
  • United Arab Emirates  +971
  • Aruba  +297
  • Oman  +968
  • Azerbaijan  +994
  • Ascension Island  +247
  • Egypt  +20
  • Ethiopia  +251
  • Ireland  +353
  • Estonia  +372
  • Andorra  +376
  • Angola  +244
  • Anguilla  +1
  • Antigua and Barbuda   +1
  • Austria  +43
  • Australia  +61
  • Macao   +853
  • Barbados  +1
  • Papua New Guinea  +675
  • Bahamas  +1
  • Pakistan  +92
  • Paraguay  +595
  • Palestine  +970
  • Bahrain  +973
  • Panama  +507
  • Brazil  +55
  • Belarus  +375
  • Bermuda  +1
  • Bulgaria  +359
  • Northern Mariana Islands   +1
  • North Macedonia  +389
  • Benin  +229
  • Belgium  +32
  • Iceland  +354
  • Puerto Rico  +1
  • Poland  +48
  • Bosnia and Herzegovina  +387
  • Bolivia  +591
  • Belize  +501
  • Botswana  +267
  • Bhutan  +975
  • Burkina Faso  +226
  • Burundi  +257
  • North Korea   +850
  • Equatorial Guinea  +240
  • Denmark  +45
  • Germany  +49
  • East Timor  +670
  • Togo  +228
  • Dominican Republic   +1
  • Dominica  +1
  • Russia  +7
  • Ecuador  +593
  • Eritrea  +291
  • France  +33
  • Faroe Islands  +298
  • French Polynesia  +689
  • French Guiana   +594
  • Saint Martin  +590
  • Vatican  +39
  • Philippines  +63
  • Fiji  +679
  • Finland  +358
  • Cape Verde  +238
  • Falkland Islands (Malvinas Islands)  +500
  • Gambia  +220
  • Republic of Congo)   +242
  • Congo (DRC)  +243
  • Colombia  +57
  • Costa Rica  +506
  • Grenada  +1
  • Greenland  +299
  • Georgia  +995
  • Cuba  +53
  • Guadeloupe  +590
  • Guam  +1
  • Guyana  +592
  • Kazakhstan  +7
  • Haiti  +509
  • South Korea  +82
  • Netherlands  +31
  • Dutch Caribbean  +599
  • Sint Maarten  +1
  • Montenegro  +382
  • Honduras  +504
  • Kiribati  +686
  • Djibouti  +253
  • Kyrgyzstan  +996
  • Guinea  +224
  • Guinea-Bissau  +245
  • Canada  +1
  • Ghana  +233
  • Gabon  +241
  • Cambodia  +855
  • Czech Republic  +420
  • Zimbabwe  +263
  • Cameroon  +237
  • Qatar  +974
  • Cayman Islands   +1
  • Comoros  +269
  • Kosovo  +383
  • Cote d'Ivoire  +225
  • Kuwait  +965
  • Croatia  +385
  • Kenya  +254
  • Island   +682
  • Curacao  +599
  • Latvia  +371
  • Lesotho  +266
  • Laos  +856
  • Lebanon  +961
  • Lithuania  +370
  • Liberia  +231
  • Libya  +218
  • Liechtenstein  +423
  • Reunion  +262
  • Luxembourg  +352
  • Rwanda  +250
  • Romania  +40
  • Madagascar  +261
  • Maldives  +960
  • Malta  +356
  • Malawi  +265
  • Malaysia  +60
  • Mali  +223
  • Marshall Islands  +692
  • Martinique  +596
  • Mauritius  +230
  • Mauritania  +222
  • American Samoa  +1
  • United States Virgin Islands   +1
  • Mongolia  +976
  • Montserrat  +1
  • Bangladesh  +880
  • Peru  +51
  • Micronesia   +691
  • Myanmar  +95
  • Moldova  +373
  • Morocco  +212
  • Monaco  +377
  • Mozambique  +258
  • Mexico  +52
  • Namibia  +264
  • South Africa  +27
  • South Sudan  +211
  • Nauru  +674
  • Nicaragua  +505
  • Nepal  +977
  • Niger  +227
  • Nigeria  +234
  • Niue  +683
  • Norway  +47
  • Norfolk Island  +672
  • Palau  +680
  • Portugal  +351
  • Japan  +81
  • Sweden  +46
  • Switzerland  +41
  • Salvador  +503
  • Samoa  +685
  • Serbia  +381
  • Sierra Leone  +232
  • Senegal  +221
  • Cyprus  +357
  • Seychelles  +248
  • Saudi Arabia   +966
  • Saint Barthélemy  +590
  • Sao Tome and Principe  +239
  • St. Helena  +290
  • Saint Kitts and Nevis   +1
  • Saint Lucia  +1
  • San Marino  +378
  • Saint Pierre and Miquelon  +508
  • Saint Vincent and the Grenadines   +1
  • Sri Lanka  +94
  • Slovakia  +421
  • Slovenia  +386
  • Swaziland  +268
  • Sudan  +249
  • Suriname  +597
  • Solomon Islands  +677
  • Somalia  +252
  • Tajikistan  +992
  • Taiwan  +886
  • Thailand  +66
  • Tanzania  +255
  • Tonga  +676
  • Turks and Caicos Islands   +1
  • Trinidad and Tobago  +1
  • Tunisia  +216
  • Tuvalu  +688
  • Türkiye  +90
  • Turkmenistan  +993
  • Tokelau  +690
  • Wallis and Futuna  +681
  • Vanuatu  +678
  • Guatemala  +502
  • Venezuela  +58
  • Brunei  +673
  • Uganda  +256
  • Ukraine  +380
  • Uruguay  +598
  • Uzbekistan  +998
  • Spain  +34
  • Greece  +30
  • Hong Kong  +852
  • Singapore  +65
  • New Caledonia  +687
  • new Zealand   +64
  • Hungary  +36
  • Syria  +963
  • Jamaica  +1
  • Armenia  +374
  • Yemen  +967
  • Iraq  +964
  • Iran  +98
  • Israel  +972
  • Italy  +39
  • India  +91
  • Indonesia  +62
  • United Kingdom   +44
  • The British Virgin Islands   +1
  • British Indian Ocean Territory  +246
  • Jordan  +962
  • Vietnam  +84
  • Zambia  +260
  • Chad  +235
  • Gibraltar  +350
  • Chile  +56
  • Central African Republic  +236
ආශ්රිත නිෂ්පාදන
  •   +86
  •   +1
  •   +355
  •   +213
  •   +93
  •   +54
  •   +971
  •   +297
  •   +968
  •   +994
  •   +247
  •   +20
  •   +251
  •   +353
  •   +372
  •   +376
  •   +244
  •   +1
  •   +1
  •   +43
  •   +61
  •   +853
  •   +1
  •   +675
  •   +1
  •   +92
  •   +595
  •   +970
  •   +973
  •   +507
  •   +55
  •   +375
  •   +1
  •   +359
  •   +1
  •   +389
  •   +229
  •   +32
  •   +354
  •   +1
  •   +48
  •   +387
  •   +591
  •   +501
  •   +267
  •   +975
  •   +226
  •   +257
  •   +850
  •   +240
  •   +45
  •   +49
  •   +670
  •   +228
  •   +1
  •   +1
  •   +7
  •   +593
  •   +291
  •   +33
  •   +298
  •   +689
  •   +594
  •   +590
  •   +39
  •   +63
  •   +679
  •   +358
  •   +238
  •   +500
  •   +220
  •   +242
  •   +243
  •   +57
  •   +506
  •   +1
  •   +299
  •   +995
  •   +53
  •   +590
  •   +1
  •   +592
  •   +7
  •   +509
  •   +82
  •   +31
  •   +599
  •   +1
  •   +382
  •   +504
  •   +686
  •   +253
  •   +996
  •   +224
  •   +245
  •   +1
  •   +233
  •   +241
  •   +855
  •   +420
  •   +263
  •   +237
  •   +974
  •   +1
  •   +269
  •   +383
  •   +225
  •   +965
  •   +385
  •   +254
  •   +682
  •   +599
  •   +371
  •   +266
  •   +856
  •   +961
  •   +370
  •   +231
  •   +218
  •   +423
  •   +262
  •   +352
  •   +250
  •   +40
  •   +261
  •   +960
  •   +356
  •   +265
  •   +60
  •   +223
  •   +692
  •   +596
  •   +230
  •   +222
  •   +1
  •   +1
  •   +976
  •   +1
  •   +880
  •   +51
  •   +691
  •   +95
  •   +373
  •   +212
  •   +377
  •   +258
  •   +52
  •   +264
  •   +27
  •   +211
  •   +674
  •   +505
  •   +977
  •   +227
  •   +234
  •   +683
  •   +47
  •   +672
  •   +680
  •   +351
  •   +81
  •   +46
  •   +41
  •   +503
  •   +685
  •   +381
  •   +232
  •   +221
  •   +357
  •   +248
  •   +966
  •   +590
  •   +239
  •   +290
  •   +1
  •   +1
  •   +378
  •   +508
  •   +1
  •   +94
  •   +421
  •   +386
  •   +268
  •   +249
  •   +597
  •   +677
  •   +252
  •   +992
  •   +886
  •   +66
  •   +255
  •   +676
  •   +1
  •   +1
  •   +216
  •   +688
  •   +90
  •   +993
  •   +690
  •   +681
  •   +678
  •   +502
  •   +58
  •   +673
  •   +256
  •   +380
  •   +598
  •   +998
  •   +34
  •   +30
  •   +852
  •   +65
  •   +687
  •   +64
  •   +36
  •   +963
  •   +1
  •   +374
  •   +967
  •   +964
  •   +98
  •   +972
  •   +39
  •   +91
  •   +62
  •   +44
  •   +1
  •   +246
  •   +962
  •   +84
  •   +260
  •   +235
  •   +350
  •   +56
  •   +236